Aktualności

2023-05-23 20:09

Walne Zgromadzenie Członków PIIM – 27.06.2023

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 27 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00 w trybie stacjonarnym. O miejscu i szczegółach  organizacyjnych powiadomimy w późniejszym terminie To zaproszenie zostanie również rozesłane w formie listu papierowego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, wybranie przewodniczącego i protokolanta.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Stwierdzenie ważności Zebrania.

4. Sprawozdanie z działań Zarządu PIIM w 2022 roku.

5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej PIIM w 2022 roku.

6. Sprawozdanie finansowe PIIM za 2022 rok.

7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi PIIM za 2022 rok.

8. Głosowania nad przyjęciem:

    8.1. sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 roku,

    8.2. sprawozdania finansowego PIIM za 2022 rok,

    8.3. absolutorium dla Komisji Rewizyjnej PIIM za 2022 rok,

    8.4. absolutorium dla Zarządu PIIM za 2022 rok.

9. Dyskusja nad uchwałą programową i strategią działania. Przyjęcie 

uchwały programowej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PIIM

2023-03-02 10:51

PIIM partnerem VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (#HCC2023)

Kluczowe wyzwania stojące przed polityką zdrowotną państwa, innowacyjne terapie i rozwiązania w medycynie – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach już po raz ósmy stanie się miejscem debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. W terminie 9- 10 marca 2023 roku odbędzie się tu VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC). 

Kongres Wyzwań Zdrowotnych to obok Forum Rynku Zdrowia jedna z największych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia. Co roku w wydarzeniu bierze udział kilka tysięcy osób. Dużym zainteresowaniem cieszą się też retransmisje poszczególnych sesji. Sesję inauguracyjną HCC 2022 w Internecie odtworzono aż 138 tys. razy. Co roku wśród uczestników Kongresu są m.in.: wybitni specjaliści, reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych – w tym zrzeszających pacjentów – oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego. 

Program VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych składa się z niemal 40. sesji, debat, wykładów oraz prezentacji i jest efektem konsultacji z zainteresowanymi środowiskami oraz prac Rady Programowej, której pierwsze spotkanie odbyło się 24 listopada 2022 roku. Tworzy ją grono kilkudziesięciu ekspertów, między innymi znakomitych klinicystów, menedżerów zarządzających szpitalami, przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby profesjonalnie związane z ochroną zdrowia. 

Podczas VIII edycji Kongresu sesje zostały podzielone na 6 ścieżek tematycznych, które zostaną szeroko przedyskutowane podczas wydarzenia. Są to:

Rynek farmaceutyczny

e-Zdrowie i nowe technologie

Zarządzanie i organizacja systemu

Diagnostyka 

Pacjenci: jak im pomóc?

Człowiek – medyk w centrum systemu ochrony zdrowia

Wartość merytoryczna debat i dyskusji prowadzonych w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest wypadkową wiedzy, którą w czasie każdej edycji wydarzenia z uczestnikami dzielą się wybitni eksperci, naukowcy, decydenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz biznesu. 

VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych to również wydarzenia towarzyszące, a wśród nich konkurs Start-Up-Med dla najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem efektywnych projektów obejmujących szeroko rozumiane technologie medyczne.  

Podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych rozstrzygnięta zostanie szósta edycja konkursu „Zdrowy Samorząd”, którego celem jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, realizujących w sposób najbardziej efektywny zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką. 

Po raz szósty wręczone zostaną również Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch), honorujące osoby i instytucje mające szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. 

W tym roku redakcja Rynku Zdrowia po raz pierwszy przyzna nagrodę: Kobieta Rynku Zdrowia, chcąc wyróżnić menadżerki, lekarki, naukowczynie, badaczki, polityczki, urzędniczki, działaczki społeczne oraz przedstawicielki organizacji działających na rzecz pacjentów i rozwoju ochrony zdrowia. 

Dzięki transmisjom online, kongresowe debaty, wykłady i prezentacje dostępne będą zarówno na stronie internetowej wydarzenia hccongress.pl, jak i wybranych portalach Grupy PTWP, między innymi na stronie rynekzdrowia.pl.

Agenda wydarzenia: https://www.hccongress.pl/2023/pl/sesje/

Rejestracja na wydarzeniehttps://www.hccongress.pl/2023/pl/rejestracja,352.html

VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC)

9-10 marca 2023

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Zapraszamy na stronę: www.hccongress.pl  

2023-01-23 13:25

„e-Gabinet plus”, odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek PIIM złożonym w trybie dostępu do informacji publicznej

Otrzymaliśmy od Ministerstwa Zdrowia odpowiedź na wniosek Izby (treść wniosku dostępna pod linkiem) złożony w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczący projektu „e-Gabinet plus”. Do odpowiedzi dołączono kilka załączników (ich numeracja oraz kompletność nie została w żaden sposób wyjaśniona w odpowiedzi).

Po zapoznaniu się z treścią pisma z MZ z przykrością musimy stwierdzić, że udzielone informacje są bardzo ogólne, a w odniesieniu do części pytań Ministerstwo, reprezentowane przez Dyrektora Piotra Węcławiak, wprost przyznało, że nie zna jeszcze odpowiedzi.

Taka sytuacja potwierdza obawy Izby i całego środowiska, że założenia projektu, zarówno od strony budżetu jak i zakresu funkcjonalnego oraz sposobu realizacji, nie zostały przygotowane w oparciu o konkretne potrzeby środowiska oraz szczegółowe kalkulacje kosztów dla poszczególnych działań w projekcie. Jeśli jednak takie dane są w posiadaniu Ministerstwo Zdrowia i/lub CeZ, z jakiegoś powodu nie udostępniono ich PIIM ani nie upubliczniono w żaden sposób.

Zarząd Izby planuje wystąpić z kolejnymi pytania w trybie dostępu do informacji publicznej w tym zakresie i będzie monitorował przebieg projektu.

Poniżej zapraszamy do lektury odpowiedzi oraz pobrania załączników.

Pliki dołączone do odpowiedzi MZ:

Załącznik nr 4 do Umowy – Zakres danych powierzonych Uczestnkowi do przetwarzania

Załącznik nr 4a do Umowy – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych

Załącznik nr 4b do Umowy – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 do Umowy – Formularz dla podmiotu dot. ochrony danych osobowych do wypełnienia

Załącznik nr 6 do Umowy – Wzor klauzuli informacyjnej

Załącznik 6 do Procedury – Wzor umowy dot. udzialu w projekcie

Załącznik nr 8 do Umowy – Wzor protokołu zdawczo-odbiorczego

Załącznik nr 9 do Umowy – Zał. 4 do Umowy darowizny Klauzula informacyjna

Załącznik nr 9 do Umowy – Umowa darowizny

2022-10-14 19:26

PIIM na Forum Rynku Zdrowia 2022

24 i 25 października 2022 r. odbędzie się w Warszawie XVIII Forum Rynku Zdrowia. Tegoroczna edycja wydarzenia stwarza okazję do wielowątkowej debaty o różnych aspektach funkcjonowania polskiej ochrony zdrowia działającej już nie tylko w dobie kolejnych fal epidemii, ale też w warunkach państwa przyfrontowego.

W tym roku w Polska Izba Informatyki będzie reprezentowana przez dwóch wiceprezesów w sesjach:

 • E-Zdrowie – Rafał Dunal
 • Podstawowa opieka zdrowotna – Tomasz Zieliński

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu i rozmów w kuluarach.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.forumrynkuzdrowia.pl/2022/pl/

2022-09-11 09:13

Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027

W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych program rozwoju e-zdrowia (link pod artykułem). W programie znalazł się w postulat PIIM, z listu otwartego naszej Izby do Ministra Zdrowia, dotyczący stałego finansowanie informatyki medycznej w placówkach Ochrony Zdrowia na poziomie minimum 2% wartości kontraktu.

Dokument przesłany do konsultacji, w części dotyczącej budowaniu dojrzałości cyfrowej usługodawców/świadczeniodawców znalazł się poniższy zapis:

„Należy także budować świadomość kadry zarządzającej usługodawców. Inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne to poprawa efektywności i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, co ostatecznie przekłada się na wzrost efektywności finansowej. Usługodawcy powinni przeznaczać na utrzymanie i rozwój systemów stały budżet. Optymalną kwotą wydaje się 2% całkowitego rocznego budżetu usługodawcy.”

Nie jest to twarde zobowiązanie świadczeniodawców do przeznaczania części kontraktu na IT, o co apelował PIIM, jednak sam fakt, że taka rekomendacja znalazła się w programie na pewno możemy uznać za sukces naszej organizacji.

Sam dokument na pewno zasługuje na lekturę. Kierunki rozwoju są opisane w rzeczowy sposób i zakładają powstanie konkretnych narzędzi i usług. Wątpliwości budzą natomiast próby konkurowaniu przez Ministerstwo/CeZ z dostawcami komercyjnymi w coraz większej liczby obszarów w związanych z medyczną informatyką. Przykładem takich działań jest np. projekt „Gabinet Plus”, o którym informowaliśmy już wcześniej.

Z pewnością Izba będzie z uwagą przyglądała się realizacji planu i pozostawała w kontakcie z Ministerstwem oraz innymi instytucjami, organizacjami i firmami działającymi na polskim rynku w obszarze e-zdrowia. Liczymy, że nasz głos, podobnie jak to miało miejsce w przypadku 2% na finansowanie medycznego IT, będzie słyszany przez decydentów.

Link do konsultacji publicznych

Program rozwoju e-zdrowia 2022-2027.pdf

2022-06-04 18:14

Walne Zgromadzenie Członków Izby 29.06.2022

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 29 czerwca 2022 roku o godzinie 12:00 w trybie zdalnym. O szczegółach technicznych powiadomimy w późniejszym terminie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania, wybranie przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie ważności Zebrania.
4. Sprawozdanie z działań Zarządu PIIM w 2021 roku.
5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej PIIM w 2021 roku.
6. Sprawozdanie finansowe PIIM za 2021 rok.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi PIIM za 2021 rok.
8. Głosowania nad przyjęciem:
8.1. sprawozdania z działalności Zarządu w 2021 roku,
8.2. sprawozdania finansowego PIIM za 2021 rok,
8.3. absolutorium dla Komisji Rewizyjnej PIIM za 2021 rok,
8.4. absolutorium dla Zarządu PIIM za 2021 rok.
9. Dyskusja nad uchwałą programową i strategią działania. Przyjęcie
uchwały programowej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

2022-04-15 11:51

Wywiad z Wiceprezesem PIIM podczas HCC 2022

Podczas tegorocznego VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wielokrotnie poruszany był temat związany z listem otwartym Polskiej Izby Informatyki Medycznej do Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia zasad finansowania informatyki medycznej. Ten temat jak również ogólnie bieżąca sytuacja na polskim rynku eZdrowia były poruszane w wywiadzie z Wiceprezesem PIIM Rafałem Dunal.

Cały wywiad dostępny pod poniższym linkiem.

https://www.rynekzdrowia.pl/E-zdrowie/Informatyzacja-Polski-rynek-oprogramowania-medycznego-konsoliduje-sie-i-dojrzewa,230218,7.html

2022-03-27 15:00

Wiceprezes PIIM na liście STU 2021: System Ochrony Zdrowia

Miło nam poinformować, że Tomasz Zieliński (Wiceprezes PIIM) znalazł się na liście stu najbardziej wpływowych osób w System Ochrony Zdrowia w 2021 roku, publikowanej przez Puls Medycyny.

Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2021-system-ochrony-zdrowia-1145607

 1. Lek. Tomasz Zieliński, spec. medycyny rodzinnej, wiceprezes i ekspert ds. informatyzacji Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, członek Rady do spraw Interoperacyjności przy CSIOZ, wiceprzewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, zastępca przewodniczącego ministerialnego zespołu ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.
2022-03-27 14:32

PIIM na 26. Kongresie Farmacji Szpitalnej

Rafał Dunal, Wiceprezes PIIM, reprezentował naszą Izbę na 26. Kongresie Farmacji Szpitalnej.

Kongres odbył się w dniach 23-25 marca 2022 w Wiedniu, połączony był z obchodami 50. rocznicy powstania EAHP (European Assiociation of Hospital Pharmacy – www.eahp.eu). Kongresowi towarzyszyły targi, na których prezentowało się blisko 60 firm i organizacji z całego świata. Udział w tym wydarzeniu był okazją do nawiązania nowych relacji PIIM z organizacjami i firmami biorącymi udział w wydarzeniu.

2022-03-21 13:57

Przydane informacje dla osób przyjeżdżających do Polski z Ukrainy

PESEL, IKP, mObwyatel – Перевірте важливу інформацію!

Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy informację na temat procedury nadawania numerów PESEL, tworzenia Internetowego Konta Pacjenta i aplikacji mObywatel.

 1. Procedura nadawania numeru PESEL

Jak uzyskać numer PESEL? 
Отримайте номер PESEL – послуга для іноземців

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

Якщо Ви іноземець і мешкаєте в Польщі, то можете прописатися – у такому випадку автоматично отримаєте номер PESEL (Загальна система електронного обліку населення). Якщо Ви не можете прописатися, а будь-який державний орган вимагає від Вас вказання номеру PESEL – подайте відповідну заяву. Ознайомтесь, як це зробити.


Pesel to numer identyfikacyjny, który jest potrzebny do załatwiania spraw urzędowych w Polsce. Nie ma konieczności być zameldowanym w Polsce, aby uzyskać numer PESEL. 
PESEL może uzyskać każdy obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski.
Aby dostać numer PESEL, należy udać się do dowolnego Urzędu Gminy z dokumentem podróży, Kartą Polaka lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Jeśli nie posiadasz żadnego z tych dokumentów, numer PESEL zostanie nadany na podstawie Twojego oświadczenia złożonego urzędnikowi. 
W Urzędzie należy złożyć wypełniony wniosek  (w przypadku dzieci do 12 r.ż. wniosek o nadaniu numeru PESEL może złożyć jedno z rodziców, opiekun tymczasowy, kurator lub opiekun faktyczny), zostawić swoją fotografię oraz odciski palców. Urzędnik przyjmie wniosek od razu. 
Usługa jest całkowicie bezpłatna.

 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Pacjenci z Ukrainy 
Tutaj znajdziesz informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące opieki zdrowotnej w Polsce.

Пацієнти з України
Тут знайдете інформацію для громадян України про охорону здоров’я в Польщі.

Обліковий запис пацієнта надає доступ до основних медичних документів: електронних рецептів, електронних направлень, вирішення питань пов’язаних з пандемією, вибору лікаря. Тепер він доступний для громадян України, які отримали ідентифікаційний номер PESEL

Konto pacjenta zapewnia dostęp do podstawowych dokumentów medycznych: recept elektronicznych, e-skierowań, ustaleń dotyczących pandemii, wyboru lekarza. Jest teraz dostępny dla obywateli Ukrainy, którzy otrzymali numer PESEL

https://pacjent.gov.pl/pacient/oblikoviy-zapis-pacienta-ikp

 • mObywatel

Diia.pl (mObywatel) to łatwy sposób na identyfikację (pokaż dane) w niemal każdej sytuacji życiowej.

Дія пл (Diia.pl)

mObywatel i документ Дія пл – це простий спосіб ідентифікувати себе (показати дані) практично в кожній життєвій ситуації. 

mObywatel to aplikacja z elektronicznymi dokumentami, które pozwalają potwierdzić tożsamość.
Każdy obywatel Ukrainy, który wjechał na terytorium Ukrainy i ma nadany numer PESEL oraz Profil Zaufany, może korzystać z usług dostępnych w aplikacji mobilnej. W celu potwierdzenia tożsamości, zostanie utworzony dokument o nazwie Diia.pl.
Z aplikacji oraz dokumentu Diia.pl mogą skorzystać osoby, które mają ukończone 18 lat, nadany numer PESEL, a także posiadać telefon z systemem Android lub iOS.
https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua

https://www.gov.pl/web/mobywatel
2022-02-28 00:36

„Nasi” na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych 2022

PIIM Partnerem Instytucjonalnym VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC2022).

Kongres odbędzie się w terminie 3-4 marca br., stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i formule online.

Strona wydarzenia: https://www.hccongress.pl/2022/pl/

Wśród zaproszonych gości są m.in. Tomasz Zieliński (Wiceprezes PIIM) oraz Rafał Dunal (Wiceprezes PIIM), Bartłomiej Łukasz Chmielowiec (Rzecznik Praw Pacjenta), konsultanci krajowi różnych dziedzin (reumatologia, neurologia), prezesi polskich towarzystw medycznych, a także rektorzy najważniejszych uczelni medycznych w kraju. 

Agenda kongresu składa się z kilkudziesięciu tematów, podzielonych na bloki, zarówno ściśle związanych z medycyną jak i techniką medyczną. Wśród nich znajdziemy m.in. tematy dotyczące:

 • Kluczowe wyzwania stojące przed polityką zdrowotną państwa
 • Neurologia, rak piersi, szczepienia, onkologia, choroba Parkinsona, choroby otyłości, choroby rzadkie, choroby autoimmunologiczne, hematologia, okulistyka, kardiologia,
 • Szpitalnictwo w czasach rewolucji, zarządzanie szpitalami, modele opieki zdrowotnej, inteligentny szpital przyszłości, 
 • Wyzwania e-Zdrowia, cyfrowa transformacja w medycynie, Start-upy, Sztuczna Inteligencja, Telemedycyna, Rewolucja technologiczna w medycynie
 • Wyroby medyczne, polityka lekowa
 • Wprowadzenie klasyfikacji chorób ICD11
 • Gala VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, Kształcenie kadr

i wiele innych ciekawych tematów.

Serdecznie zapraszamy!

Strona wydarzenia: https://www.hccongress.pl/2022/pl/
REJESTRACJA 

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami z nią związanymi, wszystkie osoby poza Prelegentami zobowiązane są dokonać rejestracji.

Prosimy o indywidualne przesłanie vouchera (poniżej) do osoby, która ma skorzystać z wejściówki wraz z poniższym linkiem do rejestracji: 

https://konferencje.ptwp.pl/pl/konferencja,451

Unikalny voucher należy wpisać podczas procesu rejestracji w dedykowane pola formularza (po wyborze sesji, w których dana osoba planuje uczestniczyć).

Otrzymany voucher można wykorzystać tylko raz i dotyczą udziału stacjonarnego! 

2021-11-06 20:38

List otwarty PIIM do Ministra Zdrowia

Zarząd Polskiej Izby Informatyki skierował list otwarty do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. List dotyczy kwestii finansowania obszarów informatyki w placówkach ochrony zdrowia i proponuje wprowadzenie stałego procentu wyceny punktu rozliczeniowego w NFZ, który byłby przeznaczony na szeroko pojętą informatykę medyczną. Zachęcamy do lektury, list do pobrania poniżej.