Aktualności

2024-05-14 15:15

Walne Zgromadzenie Członków – 17.06.2024

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 17 czerwca 2024 roku o godzinie 13:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Luxmed, w Warszawie, ul. Postępu 21C. (dziękujemy firmie Luxmed za udostępnienie sali).

Równocześnie informujemy, że kończy się obecna kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków będzie zebraniem wyborczym. Z tego powodu szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w Zgromadzeniu, a chętne osoby do zgłaszania swoich kandydatur do władz naszej Izby oraz pomysłów na działanie PIIM w kolejnych latach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania, wybranie przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie ważności Zebrania.
4. Sprawozdanie z działań Zarządu PIIM w 2023 roku.
5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej PIIM w 2023 roku.
6. Sprawozdanie finansowe PIIM za 2023 rok.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PIIM za 2023 rok.
8. Głosowania nad przyjęciem:
8.1. sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 roku,
8.2. sprawozdania finansowego PIIM za 2023 rok,
8.3. absolutorium dla Komisji Rewizyjnej PIIM za 2023 rok,
8.4. absolutorium dla Zarządu PIIM za 2023 rok.
9. Wybory nowego Zarządu PIIM
10. Wybory Komisji Rewizyjnej PIIM
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W miarę możliwości, prosimy o informacje mailową na biuro@piim.org.pl o planowany udziale, pozwoli nam to przygotowaać odpowiednio salę i mandaty do głosowania.

Zarząd PIIM

2024-03-24 17:46

Odpowiedź MZ na CZWARTE zapytanie PIIM o eGabinet+

Na skrzynkę mailową PIIM wpłynęła odpowiedź dotycząca czwartego zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej o projekcie eGabinet+. Otrzymane informacje okazują się być bardziej precyzyjne niż poprzednie, co łączymy ze zmianą osoby piastującej stanowisko Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

Niestety, przekazane dane odnoszące się m.in. do bardzo wysokich kosztów produkcji eG+, który w rzeczywistości jest jedynie rozbudową strony gabinet.gov.pl o Elektroniczną Dokumentację Medyczną i rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia za kwotę ponad 17 milionów złotych, potwierdzają nasze obawy co do celowości tego przedsięwzięcia. Alarmujący jest również fakt niskiego poziomu wykorzystania oprogramowania eG+ przez jednostki, które do niego przystąpiły. Na dzień przygotowywania niniejszej odpowiedzi, niemal trzy miesiące po udostępnieniu systemu, korzysta aktywnie z niego zaledwie 11 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z 1301 uczestniczących w projekcie, co stanowi mniej niż 1%. Ponadto, żadna z tych placówek nie dokonała rozliczenia świadczeń z NFZ za pośrednictwem eG+!

eGabinet+ wzbudził nadzieje wśród części środowiska lekarskiego, sugerując możliwość korzystania z „darmowego” państwowego oprogramowania dla placówek POZ, równocześnie wywołując liczne kontrowersje po stronie dostawców komercyjnych rozwiązań. Oceniając efekty projektu w zakresie eG+, wydaje się, że z powodu bardzo ograniczonej funkcjonalności, braku rzeczywistego SLA (Service Level Agreement – umowy gwarantującej poziom świadczonych usług), a także niemożności migracji danych, oprogramowanie to nie stanowi konkurencji dla rozwiązań komercyjnych. Brak zainteresowania korzystaniem z eG+ ze strony placówek POZ potwierdza tę tezę. Niestety, wydane środki finansowe nie zostaną zwrócone, a stworzony system będzie wymagał utrzymania przez okres trwania projektu.

Poniżej treść odpowiedzi.

Wcześniej otrzymaliśmy pismo o przedłużeniu terminu odpowiedzi.

2024-02-14 07:51

eGabinet+, czwarty wniosek PIIM w trybie dostępu do informacji publicznej

Zgodnie z deklaracją jaką złożyliśmy w grudniu 2023 Zarząd PIIM złożył w tym tygodniu kolejny wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczący kontrowersyjnego naszym zdaniem projektu eGabinet+. Liczymy, że Ministerstwo Zdrowia pod nowy kierownictwem odpowie nam na zadane przez nas pytania w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

Treść wniosku poniżej.

2023-12-20 15:35

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na TRZECIE zapytanie PIIM w sprawie eGabinet+

Otrzymaliśmy odpowiedź na trzecie zapytanie jakie w trybie dostępu do informacji publicznej złożyła do Ministerstwa Zdrowia nasza Izba. Ponownie odpowiedzi są bardzo wymijające (pomimo precyzyjnie zadanych pytań z naszej strony) i przesyłane na granicy terminu w jakim odpowiedź powinna być udzielona. Przyjęliśmy, że MZ kolejny raz przesunęło termin, wyznaczając datę na 31.12.2023, w związku z powyższym powtórzymy pytania w kolejnym piśmie na koniec stycznia 2024.

Jeżeli któraś z placówek POZ biorąca udział w projekcie chciałby podzielić się informacjami na temat eGabinet+ z szerszym gronem zapraszamy do kontaktu.

 
2023-12-01 14:52

eGabinet+ /trzecie zapytanie PIIM w trybie dostępu do informacji publicznej/

Kontynuując działania PIIM w zakresie monitorowania kontrowersyjnego projektu eGabinet+ realizowanego przez MZ/CeZ Zarząd Izby wystosował do nowej Minister Zdrowia kolejny wniosek dotyczący projektu. Uzyskane odpowiedzi na pytania zadane w poprzednim wniosku były wyjątkowo lakoniczne i nieprecyzyjne. Liczymy, że tym razem uzyskamy szczegółowe informacje na precyzyjnie zadane pytania.

2023-10-27 00:16

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na drugie zapytanie PIIM w sprawie eGabinet+

Po dwóch miesiącach od wysłania przez naszą Izbę drugiego zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia sygnowaną przez dyrektora Piotra Węcławika. Pomimo skorzystania z maksymalnego ustawowego terminu na odpowiedź na tego typu wniosek argumentowanego przez Ministerstwo szerokim zakresem informacji o jakie występowaliśmy, MZ bardzo lakonicznie odpowiedziało na zadane przez pytania. W samej jej dokumencie pojawiają się rozbieżności pomiędzy odpowiedzią na pierwszy i drugi wniosek, pomimo zapewnienia, że założenia dla projektu pozostają bez zmian od samego jego początku.

Izba wnioskowała o podanie liczby placówek, które przystąpiły do projektu. W odpowiedzi podana została liczba wszystkich podmiotów, które przystąpiły do projektu, bez rozgraniczenia na placówki, które otrzymały jedynie sprzęt komputerowy od tych, które zadeklarowały przejście na system eGabinet+ w swojej codziennej pracy. Równocześnie na miesiąc przed planowanym udostępnieniem systemu, MZ w piśmie informuje, że jeszcze nie określiło ostatecznej liczby placówek, pomimo, że czas na zawieranie umów już upłynął.

Pomimo tak zaawansowanej fazy projektu, nie zostały również zdefiniowane procedury związane z bezpieczeństwem danych i ciągłością systemu. Nie udzielono odpowiedzi w jaki sposób placówka będzie mogła przejść z oprogramowania eGabinet+ na rozwiązania komercyjne jeśli będzie taka potrzeba. W odpowiedzi potwierdzono, że nie przewiduje się migrację danych z obecnie wykorzystywanych przez placówki systemów (w tym danych rozliczeniowych z NFZ), z wyjątkiem możliwości przeniesienia dokumentów EDM. Przypominamy, że jednym z założeń dla projektu było udostępnienie go placówkom, które obecnie nie produkują dokumentów, skąd więc pomysł na ich migrację?

Wniosek PIIM zawierał również pytania dotyczące kwestii odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu czy proces jego aktualizacji. Na te pytania uzyskaliśmy jedynie informacje, że będą one realizowane na obecnych zasadach na jakich udostępniane są aplikacje MZ/CeZ, bez wskazania tych zasad.

Izba już wcześniej wskazywała nierynkowy koszt wytworzenia i udostępnienia oprogramowania, w odpowiedzi MZ pojawia się koszt udostępnia aplikacji ok. 12000 pln na użytkownika, przy założeniu 7000 użytkowników. Zakładając nawet tak dużą liczbę użytkowników aplikacji, którą będziemy starali się potwierdzić w najbliższym czasie, koszt ten wielokrotnie przekracza te same koszty przy zakupie aplikacji komercyjnych dostępnych na polskim rynku.

Poniżej otrzymana odpowiedź.

2023-10-12 14:19

PIIM Partnerem wspierającym II Edycji konkursu Mother and Child Startup Challenge

Konkurs Mother and Child Startup Challenge, koncentrujący się na poszukiwaniu innowacji medycznych, ma potencjał zmienić standardy w obszarze szpitalnictwa oraz podnosić jakość opieki nad pacjentami pediatrycznymi i kobietami w ciąży. Tak ważny temat wart jest zaangażowania, szerokiej promocji i podkreślenia, że inicjatorzy konkursu gotowi są na zmiany, jakie niesie ze sobą rozwój technologii w ochronie życia i zdrowia.

Poniżej więcej o konkursie:

W jaki sposób innowacje mogą wspierać pacjentów?  Czy w Polsce są firmy, których produkty zrewolucjonizują ochronę zdrowia?  Jak wyglądać będzie innowacyjne szpitalnictwo za 3, 5 i 10 lat?

🚀 Te i wiele innych pytań postawili sobie organizatorzy Konkursu „Mother and Child Startup Challenge” – czyli pierwszego w Polsce projektu, w którym czołowe publiczne szpitale otwierają się na startupy. 🏥

Jeżeli rozwijasz błyskotliwy produkt, usługę lub innowację materiałową, którą z powodzeniem można wprowadzić do szpitala – to ten konkurs jest dla ciebie❗️

W tym roku, poszukujemy projektów, w dwóch ścieżkach: 

Ścieżka dojrzałych firm (TRL 8 i 9): Jeżeli twoje rozwiązanie wpisuje się w obszar zdrowia, profilaktyki, edukacji lub administracji – czyli rozwiązań, które realnie wpłyną na leczenie i organizację szpitali – zgłoś się do konkursu! 🤱

Ścieżka projektów B+R (TRL 3-7): Jeżeli posiadasz zweryfikowany naukowo projekt, MVP lub jesteś przed etapem badań klinicznych, a Twoje rozwiązanie rewolucjonizuje tematykę pulmonologii, walki z otyłością lub zdrowia psychicznego dzieci – zgłoś się do konkursu! 🚀

🔓 Nie zwlekaj – na zgłoszenia czekamy do 15 października. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie -> https://motherandchildstartupchallenge.pl/ 

2023-09-22 08:01

Ministerstwo Zdrowia zwleka z odpowiedzią na pytania dotyczące eGabinet+

Na wysłane przez PIIM w piśmie (link) z dnia 17 sierpnia pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej Ministerstwo Zdrowia do dziś odpowiedziało jedynie dwoma pismami wydłużającymi termin udzielnie na nie odpowiedzi. Pierwszy z podanych terminów to 18 września, natomiast w piśmie jakie otrzymaliśmy w tym tygodniu podano 17 października bieżącego roku.

Przypomnijmy, w Polsce, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198), organy władzy publicznej mają obowiązek udzielić informacji publicznej na wniosek interesanta „niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku”.

Jeżeli informacja publiczna nie jest jawna lub wymaga zebrania lub opracowania materiału, a także w przypadku, gdy wnioskodawca nie określił w sposób precyzyjny informacji, o której udzielenie wnosi – termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, co jednak musi być każdorazowo deklarowane w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Wydłużenie terminu w praktyce do maksymalnego jakie ustawa dopuszcza w przypadku pytań wysłanych przez naszą Izbę budzi watpliwości. Pytania PIIM są precyzyjne i dotyczą informacji jakie Ministerstwo Zdrowia powinno posiadać na tym etapie realizacji projektu, ich udostępnienie nie powinno wymagać dwóch miesięcy.

Gdyby przyjąć za prawdziwą tezę Ministerstwa Zdrowia, że faktycznie udzielnie odpowiedzi jest tak bardzo czasochłonne, oznaczałoby to, że MZ realizuje projekt bez wiedzy o jego podstawowych założeniach, w tym m.in. o celach, kosztach, obecnym statusie, harmonogramie.

Co więcej, udzielenie rzetelnej informacji środowisku medycznemu (w tym potencjalnym użytkowników systemu), które zrzesza m.in. Polska Izba Informatyki jest w interesie MZ, obecnie bowiem na temat eGabinet+ dużo konkretów nie padło.

Jako Izba będziemy wnioskować na udzielenie we wcześniejszym terminie odpowiedzi, które już zostały przez MZ opracowane, liczymy, że wniosek nasz zostanie pozytywnie rozpatrzony. Równocześnie po tak długim czasie oczekiwania liczymy na bardzo szczegółowe odpowiedzi.

Poniżej znajdą Państwo pisma z Ministerstwa wydłużające terminy.

2023-09-06 18:48

Chaos i pośpiech, czyli cyberbezpieczeństwo w szpitalach [GP]

Poniżej znajdziecie Państwo artykuł z udziałem przedstawiciela PIIM, który ukazał się na portalu Gazeta Prawna 9. sierpnia 2023 roku.

NFZ przedłuża program finansowania poprawy cyberbezpieczeństwa w szpitalach. Codziennie dochodzi do tysięcy prób ataków i tylko odpowiednie zabezpieczenia są w stanie stawić im czoła. Pieniądze z NFZ nie pokrywają jednak wszystkich potrzeb.

• Kompleksowość i ciągłość • Kluczowa rola personelu
• Bezpieczeństwo pacjentów

Prezes NFZ wydał 14 lipca zarządzenie przedłużające możliwość wsparcia inwestycji w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego np. poprzez tworzenie kopii zapasowych danych czy zapory sieciowe chroniące przed atakami intruzów. Jednak już 31 lipca oddziały wojewódzkie NFZ skierowały do szpitali pismo, z którego wynika, że na razie należy się wstrzymać z planowaniem takich działań. Wszyscy czekają na wyjaśnienia z Ministerstwa Zdrowia (MZ) lub centrali NFZ. Chodzi bowiem o to, że zarządzenie nie wspomina o finansowaniu i nie jest pewne, czy chodzi tylko o przedłużenie terminu na wydanie pieniędzy przyznanych na podstawie poprzedniego zarządzenia, czy też szpitale będą mogły liczyć na większe fundusze. To powoduje niepewność i stawia pod znakiem zapytania możliwość racjonalnego wykorzystania pieniędzy.

– Jeżeli teraz nie ma podpisanych umów z NFZ dotyczących inwestycji w cyberbezpieczeństwo, to nawet jeżeli przetargi zaczną się na początku września, a umowy zostaną zawarte z początkiem października, to zostają dwa miesiące na to, żeby zrealizować inwestycje – mówi Rafał Dunal, wiceprezes zarządu Polskiej Izba Informatyki Medycznej.

Kompleksowość i ciągłość

Korzystając z dofinansowania, szpitale nie mają też pełnej swobody co do określenia swoich potrzeb i podziału środków. – Cele, na jakie mogą zostać przeznaczone pieniądze z NFZ, i ograniczenia np. w zakresie finansowania szkoleń do 20 proc. wartości umowy nie zawsze odpowiadają potrzebom placówek – mówi Patryk Kozłowski, IT security specialist w Comarch Healthcare S.A. Pozytywnie ocenia przedłużenie projektu NFZ w zakresie dofinansowania inicjatyw związanych z rozwojem cyberbezpieczeństwa. Zaznacza jednak, że bezpieczne oprogramowanie to tylko jedna ze składowych obok nowoczesnego sprzętu, wykorzystującego aktualne oprogramowanie systemowe, bezpiecznej konfiguracji, która jest nadzorowana i rozwijana przezświadomy personel IT, czy sprawnego zarządzania kopiami zapasowymi.

W ocenie Rafała Dunala głównym problemem informatyzacji w ochronie zdrowia jest fakt, że pieniądze najczęściej pojawiają się falami, a nawet duże, ale nieregularne, nakłady nie pozwalają na zapewnienie ciągłości zabezpieczeń.

– Chcielibyśmy, żeby w umowach z NFZ był stały procent przypisany na informatyzację – podkreśla Dunal. – Obecnie w szpitalach 80–90 proc. pochłaniają wynagrodzenia personelu, a nie pamięta się, że nie można świadczyć żadnych usług bez informatyki i raportowania do P1 (czyli ogólnopolskiej elektronicznej bazy danych medycznych), niezależnie, czy mówimy o świadczeniach finansowanych przez NFZ, czy prywatnych – wyjaśnia.

Ekspert uważa, że w ramach obecnego programu dofinansowania ważna byłaby możliwość wykupienia i rozliczenia usług np. zabezpieczenia poczty elektronicznej, które będą realizowane w dłuższym okresie, np. 12 miesięcy. Jako przykład podaje usługę całodobowego monitoringu bezpieczeństwa SOC (Security Operations Center), która pozwala m.in. sprawdzić na bieżąco, czy nie ma włamań do serwerów.

– Opłacenie takiej usługi tylko do końca roku to jakby zatrudnić ochroniarza na krótki czas i nie byłoby tajemnicą, że od 1 stycznia obiekt nie będzie chroniony – ocenia Rafał Dunal.

Kluczowa rola personelu

Nawet najdoskonalsze zabezpieczenia nie pomogą, jeżeli personel nie będzie wyczulony na zagrożenia. Najczęstszą przyczyną wycieków danych jest ludzka niefrasobliwość, pośpiech, zmęczenie czy lekceważenie procedur. A czasami brak odpowiednich regulacji.

– Wiele placówek medycznych – choć oczywiście nie jest to zasadą – kwestie związane z zagrożeniami cybernetycznymi odkłada na dalszy plan – zauważa adwokat Bartosz Grube z Kancelarii GRUBE. – Wykonując audyty placówek medycznych, często wskazujemy na potrzebę stworzenia i wdrożenia wewnętrznych procedur w zakresie reakcji na zagrożenia cybernetyczne. Trzeba stworzyć odpowiednie regulacje, a potem zorganizować szkolenia dla personelu, które będą elementem wdrożenia nowych regulacji. To niezwykle ważne, aby każdy pracownik wiedział, jak w takim przypadku należy się zachować – uważa.

Konieczność zapewnienia wewnętrznych szkoleń dla personelu potwierdza Rafał Dunal. W jego ocenie bez personelu, który będzie przeszkolony zgodnie z potrzebami danego szpitala, oraz odpowiednio wynagradzanych informatyków medycznych narażamy się na ogromne ryzyko.

– Kiedyś, żeby ukraść dokumentację papierową z całego szpitala, musiałoby przyjechać kilka tirów. Teraz do kradzieży dokumentacji elektronicznej wystarczy jeden pendrive i atak na najsłabsze ogniwo, którym najczęściej jest człowiek – kwituje.

Bezpieczeństwo pacjentów

Pacjenci często nie zdają sobie sprawy, jak wiele wie na ich temat podmiot, w którym się leczą, i jak wewnętrzne rozwiązania przyjęte przez szpital czy przychodnię mogą wpływać na ich bezpieczeństwo. Jan Butkiewicz, prezes zarządu Krajowego Operatora Chmury Medycznej, Grupa Asseco, podkreśla, że z perspektywy cyberprzestępców jednostki opieki zdrowotnej są szczególnie atrakcyjnym celem.

– Cyberprzestępcy i stworzone przez nich boty wciąż przeczesują infrastrukturę IT. Szacuje się, że średniej wielkości szpital jest poddawany próbom ataku nawet 2,5 mln razy dziennie. Atakujący liczą na to, że uda im się wywrzeć presję i zmusić np. do zapłacenia okupu w zamian za odszyfrowanie danych – mówi.

Eksperci przekonują, że ataki na dane medyczne są równie poważne co ataki na systemy bankowe, ale brak jest jeszcze społecznej świadomości zagrożeń.

– Z aplikacji finansowych codziennie korzysta wiele osób i któraś z nich zauważy problem, a sprawa zostanie nagłośniona – mówi Jan Butkiewicz. – Informacje o cyberatakach na placówki medyczne rzadko trafiają do opinii publicznej. Tymczasem wykradzione dane medyczne są niezwykle cennym zasobem. Dla jednego pacjenta ich wartość w darknecie wynosi nawet kilka tysięcy dolarów.

Stawka jest zatem bardzo wysoka, a jak podkreśla Rafał Dunal, szpital powinien być przygotowany na zapewnienie bezpieczeństwa danych – niezależnie od tego, czy dotyczą osoby publicznej, czy przeciętnego obywatela, który nie chce, żeby o jego problemach wiedzieli np. sąsiedzi. Jednak, żeby prowadzić inwestycje, które zaprocentują na lata, trzeba to starannie zaplanować.©

Ile pieniędzy NFZ przeznacza w 2023 r. na cyberbezpieczeństwo szpitala? / Dziennik Gazeta Prawna – wydanie cyfrowe

autor: Julia Aleksandrowicz
Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

2023-09-04 22:09

PIIM partnerem merytorycznym Uczelni Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego już od ponad dziesięciu lat oferuje najwyższej jakości usługi z zakresu kształcenia w toku studiów podyplomowych oraz prestiżowych programów MBA, a także szkolenia i doradztwo dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Swoją ofertę edukacyjną Uczelnia buduje w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit.

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest wsparcie procesu rozwoju kariery w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kompetencje społeczne. Szczególnym obszarem zainteresowań jest rozwój kadr w zakresie administracji, prawa, biznesu oraz ochrony zdrowia.

Polskiej Izby Informatyki Medycznej odpowiedziała na zaproszenie Uczelni i objęła partnerstwem merytorycznym ie studiów podyplomowych AI i innowacje w zdrowiu” realizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Wierzymy, że partnerska współpraca w tym zakresie przyczyni się do upowszechniania wiedzy oraz rozwijania profesjonalnych kompetencji, a zarazem propagowania idei kształcenia w tej dziedzinie. Sygnaturiuszami listu jest Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego – dr Małgorzata Gałązka Sobotka i Zarząd PIIM.

2023-08-21 12:52

Drugi wniosek PIIM o udzielenie informacji publicznej dotyczącej projektu „e-Gabinet plus”

Zarząd PIIM kolejny raz skierował do Ministerstwa Zdrowia wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczący projektu „e-Gabinet plus”. Pierwszy wniosek złożony był z końcem grudnia ubiegłego roku, na znaczącą część pytań nie udało nam się uzyskać wtedy wyczerpujących odpowiedzi ze względu, jak twierdziło Ministerstwo, na wczesną fazę projektu. Wracam więc do części pytań oraz stawiamy kolejne. Uzyskanie na nich odpowiedzi od MZ jest w interesie nas wszystkich: środowiska medycznego związanego z POZ, pacjentów jak i samego Ministerstwa. Zapraszamy do lektury a zainteresowanych tematem do bezpośredniego kontaktu z Zarządem Izby.

2023-08-07 09:58

Komentarz Wiceprezesa PIIM na temat upublicznienia danych przez Ministra Zdrowia

Zapraszamy do lektury wywiadu jaki ukazał się na portalu „Rynek Zdrowia” z Rafałem Dunal, Wiceprezesem PIIM, jaki ukazał się w związku z pozyskaniem a następnie upublicznieniem danych dotyczących wystawianych przez jednego z lekarzy recept „pro auctore” przez Ministra Zdrowia – Adama Niedzielskiego.

Artykuł dostępny pod poniższym linkiem:

https://www.rynekzdrowia.pl/E-zdrowie/Ekspert-zakladam-ze-MZ-ujawni-jak-pozyskalo-dane-medyczne-na-temat-lekarza,248537,7.html

2023-05-23 20:09

Walne Zgromadzenie Członków PIIM – 27.06.2023

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 27 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Luxmed, w Warszawie, ul. Postępu 21C. (Bardzo dziękujemy firmie Luxmed za zaproszenie!)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, wybranie przewodniczącego i protokolanta.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Stwierdzenie ważności Zebrania.

4. Sprawozdanie z działań Zarządu PIIM w 2022 roku.

5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej PIIM w 2022 roku.

6. Sprawozdanie finansowe PIIM za 2022 rok.

7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi PIIM za 2022 rok.

8. Głosowania nad przyjęciem:

    8.1. sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 roku,

    8.2. sprawozdania finansowego PIIM za 2022 rok,

    8.3. absolutorium dla Komisji Rewizyjnej PIIM za 2022 rok,

    8.4. absolutorium dla Zarządu PIIM za 2022 rok.

9. Dyskusja nad uchwałą programową i strategią działania. Przyjęcie 

uchwały programowej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PIIM

2023-03-02 10:51

PIIM partnerem VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (#HCC2023)

Kluczowe wyzwania stojące przed polityką zdrowotną państwa, innowacyjne terapie i rozwiązania w medycynie – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach już po raz ósmy stanie się miejscem debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. W terminie 9- 10 marca 2023 roku odbędzie się tu VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC). 

Kongres Wyzwań Zdrowotnych to obok Forum Rynku Zdrowia jedna z największych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia. Co roku w wydarzeniu bierze udział kilka tysięcy osób. Dużym zainteresowaniem cieszą się też retransmisje poszczególnych sesji. Sesję inauguracyjną HCC 2022 w Internecie odtworzono aż 138 tys. razy. Co roku wśród uczestników Kongresu są m.in.: wybitni specjaliści, reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych – w tym zrzeszających pacjentów – oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego. 

Program VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych składa się z niemal 40. sesji, debat, wykładów oraz prezentacji i jest efektem konsultacji z zainteresowanymi środowiskami oraz prac Rady Programowej, której pierwsze spotkanie odbyło się 24 listopada 2022 roku. Tworzy ją grono kilkudziesięciu ekspertów, między innymi znakomitych klinicystów, menedżerów zarządzających szpitalami, przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby profesjonalnie związane z ochroną zdrowia. 

Podczas VIII edycji Kongresu sesje zostały podzielone na 6 ścieżek tematycznych, które zostaną szeroko przedyskutowane podczas wydarzenia. Są to:

Rynek farmaceutyczny

e-Zdrowie i nowe technologie

Zarządzanie i organizacja systemu

Diagnostyka 

Pacjenci: jak im pomóc?

Człowiek – medyk w centrum systemu ochrony zdrowia

Wartość merytoryczna debat i dyskusji prowadzonych w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest wypadkową wiedzy, którą w czasie każdej edycji wydarzenia z uczestnikami dzielą się wybitni eksperci, naukowcy, decydenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz biznesu. 

VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych to również wydarzenia towarzyszące, a wśród nich konkurs Start-Up-Med dla najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem efektywnych projektów obejmujących szeroko rozumiane technologie medyczne.  

Podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych rozstrzygnięta zostanie szósta edycja konkursu „Zdrowy Samorząd”, którego celem jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, realizujących w sposób najbardziej efektywny zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką. 

Po raz szósty wręczone zostaną również Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch), honorujące osoby i instytucje mające szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. 

W tym roku redakcja Rynku Zdrowia po raz pierwszy przyzna nagrodę: Kobieta Rynku Zdrowia, chcąc wyróżnić menadżerki, lekarki, naukowczynie, badaczki, polityczki, urzędniczki, działaczki społeczne oraz przedstawicielki organizacji działających na rzecz pacjentów i rozwoju ochrony zdrowia. 

Dzięki transmisjom online, kongresowe debaty, wykłady i prezentacje dostępne będą zarówno na stronie internetowej wydarzenia hccongress.pl, jak i wybranych portalach Grupy PTWP, między innymi na stronie rynekzdrowia.pl.

Agenda wydarzenia: https://www.hccongress.pl/2023/pl/sesje/

Rejestracja na wydarzeniehttps://www.hccongress.pl/2023/pl/rejestracja,352.html

VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC)

9-10 marca 2023

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Zapraszamy na stronę: www.hccongress.pl  

2023-01-23 13:25

„e-Gabinet plus”, odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek PIIM złożonym w trybie dostępu do informacji publicznej

Otrzymaliśmy od Ministerstwa Zdrowia odpowiedź na wniosek Izby (treść wniosku dostępna pod linkiem) złożony w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczący projektu „e-Gabinet plus”. Do odpowiedzi dołączono kilka załączników (ich numeracja oraz kompletność nie została w żaden sposób wyjaśniona w odpowiedzi).

Po zapoznaniu się z treścią pisma z MZ z przykrością musimy stwierdzić, że udzielone informacje są bardzo ogólne, a w odniesieniu do części pytań Ministerstwo, reprezentowane przez Dyrektora Piotra Węcławiak, wprost przyznało, że nie zna jeszcze odpowiedzi.

Taka sytuacja potwierdza obawy Izby i całego środowiska, że założenia projektu, zarówno od strony budżetu jak i zakresu funkcjonalnego oraz sposobu realizacji, nie zostały przygotowane w oparciu o konkretne potrzeby środowiska oraz szczegółowe kalkulacje kosztów dla poszczególnych działań w projekcie. Jeśli jednak takie dane są w posiadaniu Ministerstwo Zdrowia i/lub CeZ, z jakiegoś powodu nie udostępniono ich PIIM ani nie upubliczniono w żaden sposób.

Zarząd Izby planuje wystąpić z kolejnymi pytania w trybie dostępu do informacji publicznej w tym zakresie i będzie monitorował przebieg projektu.

Poniżej zapraszamy do lektury odpowiedzi oraz pobrania załączników.

Pliki dołączone do odpowiedzi MZ:

Załącznik nr 4 do Umowy – Zakres danych powierzonych Uczestnkowi do przetwarzania

Załącznik nr 4a do Umowy – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych

Załącznik nr 4b do Umowy – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 do Umowy – Formularz dla podmiotu dot. ochrony danych osobowych do wypełnienia

Załącznik nr 6 do Umowy – Wzor klauzuli informacyjnej

Załącznik 6 do Procedury – Wzor umowy dot. udzialu w projekcie

Załącznik nr 8 do Umowy – Wzor protokołu zdawczo-odbiorczego

Załącznik nr 9 do Umowy – Zał. 4 do Umowy darowizny Klauzula informacyjna

Załącznik nr 9 do Umowy – Umowa darowizny

2022-10-14 19:26

PIIM na Forum Rynku Zdrowia 2022

24 i 25 października 2022 r. odbędzie się w Warszawie XVIII Forum Rynku Zdrowia. Tegoroczna edycja wydarzenia stwarza okazję do wielowątkowej debaty o różnych aspektach funkcjonowania polskiej ochrony zdrowia działającej już nie tylko w dobie kolejnych fal epidemii, ale też w warunkach państwa przyfrontowego.

W tym roku w Polska Izba Informatyki będzie reprezentowana przez dwóch wiceprezesów w sesjach:

 • E-Zdrowie – Rafał Dunal
 • Podstawowa opieka zdrowotna – Tomasz Zieliński

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu i rozmów w kuluarach.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.forumrynkuzdrowia.pl/2022/pl/

2022-09-11 09:13

Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027

W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych program rozwoju e-zdrowia (link pod artykułem). W programie znalazł się w postulat PIIM, z listu otwartego naszej Izby do Ministra Zdrowia, dotyczący stałego finansowanie informatyki medycznej w placówkach Ochrony Zdrowia na poziomie minimum 2% wartości kontraktu.

Dokument przesłany do konsultacji, w części dotyczącej budowaniu dojrzałości cyfrowej usługodawców/świadczeniodawców znalazł się poniższy zapis:

„Należy także budować świadomość kadry zarządzającej usługodawców. Inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne to poprawa efektywności i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, co ostatecznie przekłada się na wzrost efektywności finansowej. Usługodawcy powinni przeznaczać na utrzymanie i rozwój systemów stały budżet. Optymalną kwotą wydaje się 2% całkowitego rocznego budżetu usługodawcy.”

Nie jest to twarde zobowiązanie świadczeniodawców do przeznaczania części kontraktu na IT, o co apelował PIIM, jednak sam fakt, że taka rekomendacja znalazła się w programie na pewno możemy uznać za sukces naszej organizacji.

Sam dokument na pewno zasługuje na lekturę. Kierunki rozwoju są opisane w rzeczowy sposób i zakładają powstanie konkretnych narzędzi i usług. Wątpliwości budzą natomiast próby konkurowaniu przez Ministerstwo/CeZ z dostawcami komercyjnymi w coraz większej liczby obszarów w związanych z medyczną informatyką. Przykładem takich działań jest np. projekt „Gabinet Plus”, o którym informowaliśmy już wcześniej.

Z pewnością Izba będzie z uwagą przyglądała się realizacji planu i pozostawała w kontakcie z Ministerstwem oraz innymi instytucjami, organizacjami i firmami działającymi na polskim rynku w obszarze e-zdrowia. Liczymy, że nasz głos, podobnie jak to miało miejsce w przypadku 2% na finansowanie medycznego IT, będzie słyszany przez decydentów.

Link do konsultacji publicznych

Program rozwoju e-zdrowia 2022-2027.pdf

2022-06-04 18:14

Walne Zgromadzenie Członków Izby 29.06.2022

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 29 czerwca 2022 roku o godzinie 12:00 w trybie zdalnym. O szczegółach technicznych powiadomimy w późniejszym terminie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania, wybranie przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie ważności Zebrania.
4. Sprawozdanie z działań Zarządu PIIM w 2021 roku.
5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej PIIM w 2021 roku.
6. Sprawozdanie finansowe PIIM za 2021 rok.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi PIIM za 2021 rok.
8. Głosowania nad przyjęciem:
8.1. sprawozdania z działalności Zarządu w 2021 roku,
8.2. sprawozdania finansowego PIIM za 2021 rok,
8.3. absolutorium dla Komisji Rewizyjnej PIIM za 2021 rok,
8.4. absolutorium dla Zarządu PIIM za 2021 rok.
9. Dyskusja nad uchwałą programową i strategią działania. Przyjęcie
uchwały programowej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

2022-04-15 11:51

Wywiad z Wiceprezesem PIIM podczas HCC 2022

Podczas tegorocznego VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wielokrotnie poruszany był temat związany z listem otwartym Polskiej Izby Informatyki Medycznej do Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia zasad finansowania informatyki medycznej. Ten temat jak również ogólnie bieżąca sytuacja na polskim rynku eZdrowia były poruszane w wywiadzie z Wiceprezesem PIIM Rafałem Dunal.

Cały wywiad dostępny pod poniższym linkiem.

https://www.rynekzdrowia.pl/E-zdrowie/Informatyzacja-Polski-rynek-oprogramowania-medycznego-konsoliduje-sie-i-dojrzewa,230218,7.html

2022-03-27 15:00

Wiceprezes PIIM na liście STU 2021: System Ochrony Zdrowia

Miło nam poinformować, że Tomasz Zieliński (Wiceprezes PIIM) znalazł się na liście stu najbardziej wpływowych osób w System Ochrony Zdrowia w 2021 roku, publikowanej przez Puls Medycyny.

Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2021-system-ochrony-zdrowia-1145607

 1. Lek. Tomasz Zieliński, spec. medycyny rodzinnej, wiceprezes i ekspert ds. informatyzacji Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, członek Rady do spraw Interoperacyjności przy CSIOZ, wiceprzewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, zastępca przewodniczącego ministerialnego zespołu ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.
2022-03-27 14:32

PIIM na 26. Kongresie Farmacji Szpitalnej

Rafał Dunal, Wiceprezes PIIM, reprezentował naszą Izbę na 26. Kongresie Farmacji Szpitalnej.

Kongres odbył się w dniach 23-25 marca 2022 w Wiedniu, połączony był z obchodami 50. rocznicy powstania EAHP (European Assiociation of Hospital Pharmacy – www.eahp.eu). Kongresowi towarzyszyły targi, na których prezentowało się blisko 60 firm i organizacji z całego świata. Udział w tym wydarzeniu był okazją do nawiązania nowych relacji PIIM z organizacjami i firmami biorącymi udział w wydarzeniu.

2022-03-21 13:57

Przydane informacje dla osób przyjeżdżających do Polski z Ukrainy

PESEL, IKP, mObwyatel – Перевірте важливу інформацію!

Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy informację na temat procedury nadawania numerów PESEL, tworzenia Internetowego Konta Pacjenta i aplikacji mObywatel.

 1. Procedura nadawania numeru PESEL

Jak uzyskać numer PESEL? 
Отримайте номер PESEL – послуга для іноземців

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

Якщо Ви іноземець і мешкаєте в Польщі, то можете прописатися – у такому випадку автоматично отримаєте номер PESEL (Загальна система електронного обліку населення). Якщо Ви не можете прописатися, а будь-який державний орган вимагає від Вас вказання номеру PESEL – подайте відповідну заяву. Ознайомтесь, як це зробити.


Pesel to numer identyfikacyjny, który jest potrzebny do załatwiania spraw urzędowych w Polsce. Nie ma konieczności być zameldowanym w Polsce, aby uzyskać numer PESEL. 
PESEL może uzyskać każdy obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski.
Aby dostać numer PESEL, należy udać się do dowolnego Urzędu Gminy z dokumentem podróży, Kartą Polaka lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Jeśli nie posiadasz żadnego z tych dokumentów, numer PESEL zostanie nadany na podstawie Twojego oświadczenia złożonego urzędnikowi. 
W Urzędzie należy złożyć wypełniony wniosek  (w przypadku dzieci do 12 r.ż. wniosek o nadaniu numeru PESEL może złożyć jedno z rodziców, opiekun tymczasowy, kurator lub opiekun faktyczny), zostawić swoją fotografię oraz odciski palców. Urzędnik przyjmie wniosek od razu. 
Usługa jest całkowicie bezpłatna.

 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Pacjenci z Ukrainy 
Tutaj znajdziesz informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące opieki zdrowotnej w Polsce.

Пацієнти з України
Тут знайдете інформацію для громадян України про охорону здоров’я в Польщі.

Обліковий запис пацієнта надає доступ до основних медичних документів: електронних рецептів, електронних направлень, вирішення питань пов’язаних з пандемією, вибору лікаря. Тепер він доступний для громадян України, які отримали ідентифікаційний номер PESEL

Konto pacjenta zapewnia dostęp do podstawowych dokumentów medycznych: recept elektronicznych, e-skierowań, ustaleń dotyczących pandemii, wyboru lekarza. Jest teraz dostępny dla obywateli Ukrainy, którzy otrzymali numer PESEL

https://pacjent.gov.pl/pacient/oblikoviy-zapis-pacienta-ikp

 • mObywatel

Diia.pl (mObywatel) to łatwy sposób na identyfikację (pokaż dane) w niemal każdej sytuacji życiowej.

Дія пл (Diia.pl)

mObywatel i документ Дія пл – це простий спосіб ідентифікувати себе (показати дані) практично в кожній життєвій ситуації. 

mObywatel to aplikacja z elektronicznymi dokumentami, które pozwalają potwierdzić tożsamość.
Każdy obywatel Ukrainy, który wjechał na terytorium Ukrainy i ma nadany numer PESEL oraz Profil Zaufany, może korzystać z usług dostępnych w aplikacji mobilnej. W celu potwierdzenia tożsamości, zostanie utworzony dokument o nazwie Diia.pl.
Z aplikacji oraz dokumentu Diia.pl mogą skorzystać osoby, które mają ukończone 18 lat, nadany numer PESEL, a także posiadać telefon z systemem Android lub iOS.
https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua

https://www.gov.pl/web/mobywatel
2022-02-28 00:36

„Nasi” na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych 2022

PIIM Partnerem Instytucjonalnym VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC2022).

Kongres odbędzie się w terminie 3-4 marca br., stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i formule online.

Strona wydarzenia: https://www.hccongress.pl/2022/pl/

Wśród zaproszonych gości są m.in. Tomasz Zieliński (Wiceprezes PIIM) oraz Rafał Dunal (Wiceprezes PIIM), Bartłomiej Łukasz Chmielowiec (Rzecznik Praw Pacjenta), konsultanci krajowi różnych dziedzin (reumatologia, neurologia), prezesi polskich towarzystw medycznych, a także rektorzy najważniejszych uczelni medycznych w kraju. 

Agenda kongresu składa się z kilkudziesięciu tematów, podzielonych na bloki, zarówno ściśle związanych z medycyną jak i techniką medyczną. Wśród nich znajdziemy m.in. tematy dotyczące:

 • Kluczowe wyzwania stojące przed polityką zdrowotną państwa
 • Neurologia, rak piersi, szczepienia, onkologia, choroba Parkinsona, choroby otyłości, choroby rzadkie, choroby autoimmunologiczne, hematologia, okulistyka, kardiologia,
 • Szpitalnictwo w czasach rewolucji, zarządzanie szpitalami, modele opieki zdrowotnej, inteligentny szpital przyszłości, 
 • Wyzwania e-Zdrowia, cyfrowa transformacja w medycynie, Start-upy, Sztuczna Inteligencja, Telemedycyna, Rewolucja technologiczna w medycynie
 • Wyroby medyczne, polityka lekowa
 • Wprowadzenie klasyfikacji chorób ICD11
 • Gala VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, Kształcenie kadr

i wiele innych ciekawych tematów.

Serdecznie zapraszamy!

Strona wydarzenia: https://www.hccongress.pl/2022/pl/
REJESTRACJA 

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami z nią związanymi, wszystkie osoby poza Prelegentami zobowiązane są dokonać rejestracji.

Prosimy o indywidualne przesłanie vouchera (poniżej) do osoby, która ma skorzystać z wejściówki wraz z poniższym linkiem do rejestracji: 

https://konferencje.ptwp.pl/pl/konferencja,451

Unikalny voucher należy wpisać podczas procesu rejestracji w dedykowane pola formularza (po wyborze sesji, w których dana osoba planuje uczestniczyć).

Otrzymany voucher można wykorzystać tylko raz i dotyczą udziału stacjonarnego! 

2021-11-06 20:38

List otwarty PIIM do Ministra Zdrowia

Zarząd Polskiej Izby Informatyki skierował list otwarty do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. List dotyczy kwestii finansowania obszarów informatyki w placówkach ochrony zdrowia i proponuje wprowadzenie stałego procentu wyceny punktu rozliczeniowego w NFZ, który byłby przeznaczony na szeroko pojętą informatykę medyczną. Zachęcamy do lektury, list do pobrania poniżej.