↵ powrót do listy


2023-10-27 00:16

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na drugie zapytanie PIIM w sprawie eGabinet+

Po dwóch miesiącach od wysłania przez naszą Izbę drugiego zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia sygnowaną przez dyrektora Piotra Węcławika. Pomimo skorzystania z maksymalnego ustawowego terminu na odpowiedź na tego typu wniosek argumentowanego przez Ministerstwo szerokim zakresem informacji o jakie występowaliśmy, MZ bardzo lakonicznie odpowiedziało na zadane przez pytania. W samej jej dokumencie pojawiają się rozbieżności pomiędzy odpowiedzią na pierwszy i drugi wniosek, pomimo zapewnienia, że założenia dla projektu pozostają bez zmian od samego jego początku.

Izba wnioskowała o podanie liczby placówek, które przystąpiły do projektu. W odpowiedzi podana została liczba wszystkich podmiotów, które przystąpiły do projektu, bez rozgraniczenia na placówki, które otrzymały jedynie sprzęt komputerowy od tych, które zadeklarowały przejście na system eGabinet+ w swojej codziennej pracy. Równocześnie na miesiąc przed planowanym udostępnieniem systemu, MZ w piśmie informuje, że jeszcze nie określiło ostatecznej liczby placówek, pomimo, że czas na zawieranie umów już upłynął.

Pomimo tak zaawansowanej fazy projektu, nie zostały również zdefiniowane procedury związane z bezpieczeństwem danych i ciągłością systemu. Nie udzielono odpowiedzi w jaki sposób placówka będzie mogła przejść z oprogramowania eGabinet+ na rozwiązania komercyjne jeśli będzie taka potrzeba. W odpowiedzi potwierdzono, że nie przewiduje się migrację danych z obecnie wykorzystywanych przez placówki systemów (w tym danych rozliczeniowych z NFZ), z wyjątkiem możliwości przeniesienia dokumentów EDM. Przypominamy, że jednym z założeń dla projektu było udostępnienie go placówkom, które obecnie nie produkują dokumentów, skąd więc pomysł na ich migrację?

Wniosek PIIM zawierał również pytania dotyczące kwestii odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu czy proces jego aktualizacji. Na te pytania uzyskaliśmy jedynie informacje, że będą one realizowane na obecnych zasadach na jakich udostępniane są aplikacje MZ/CeZ, bez wskazania tych zasad.

Izba już wcześniej wskazywała nierynkowy koszt wytworzenia i udostępnienia oprogramowania, w odpowiedzi MZ pojawia się koszt udostępnia aplikacji ok. 12000 pln na użytkownika, przy założeniu 7000 użytkowników. Zakładając nawet tak dużą liczbę użytkowników aplikacji, którą będziemy starali się potwierdzić w najbliższym czasie, koszt ten wielokrotnie przekracza te same koszty przy zakupie aplikacji komercyjnych dostępnych na polskim rynku.

Poniżej otrzymana odpowiedź.