↵ powrót do listy


2024-05-14 15:15

Walne Zgromadzenie Członków – 17.06.2024

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 17 czerwca 2024 roku o godzinie 13:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Luxmed, w Warszawie, ul. Postępu 21C. (dziękujemy firmie Luxmed za udostępnienie sali).

Równocześnie informujemy, że kończy się obecna kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków będzie zebraniem wyborczym. Z tego powodu szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w Zgromadzeniu, a chętne osoby do zgłaszania swoich kandydatur do władz naszej Izby oraz pomysłów na działanie PIIM w kolejnych latach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania, wybranie przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie ważności Zebrania.
4. Sprawozdanie z działań Zarządu PIIM w 2023 roku.
5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej PIIM w 2023 roku.
6. Sprawozdanie finansowe PIIM za 2023 rok.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PIIM za 2023 rok.
8. Głosowania nad przyjęciem:
8.1. sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 roku,
8.2. sprawozdania finansowego PIIM za 2023 rok,
8.3. absolutorium dla Komisji Rewizyjnej PIIM za 2023 rok,
8.4. absolutorium dla Zarządu PIIM za 2023 rok.
9. Wybory nowego Zarządu PIIM
10. Wybory Komisji Rewizyjnej PIIM
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W miarę możliwości, prosimy o informacje mailową na biuro@piim.org.pl o planowany udziale, pozwoli nam to przygotowaać odpowiednio salę i mandaty do głosowania.

Zarząd PIIM