↵ powrót do listy


2023-01-23 13:25

„e-Gabinet plus”, odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek PIIM złożonym w trybie dostępu do informacji publicznej

Otrzymaliśmy od Ministerstwa Zdrowia odpowiedź na wniosek Izby (treść wniosku dostępna pod linkiem) złożony w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczący projektu „e-Gabinet plus”. Do odpowiedzi dołączono kilka załączników (ich numeracja oraz kompletność nie została w żaden sposób wyjaśniona w odpowiedzi).

Po zapoznaniu się z treścią pisma z MZ z przykrością musimy stwierdzić, że udzielone informacje są bardzo ogólne, a w odniesieniu do części pytań Ministerstwo, reprezentowane przez Dyrektora Piotra Węcławiak, wprost przyznało, że nie zna jeszcze odpowiedzi.

Taka sytuacja potwierdza obawy Izby i całego środowiska, że założenia projektu, zarówno od strony budżetu jak i zakresu funkcjonalnego oraz sposobu realizacji, nie zostały przygotowane w oparciu o konkretne potrzeby środowiska oraz szczegółowe kalkulacje kosztów dla poszczególnych działań w projekcie. Jeśli jednak takie dane są w posiadaniu Ministerstwo Zdrowia i/lub CeZ, z jakiegoś powodu nie udostępniono ich PIIM ani nie upubliczniono w żaden sposób.

Zarząd Izby planuje wystąpić z kolejnymi pytania w trybie dostępu do informacji publicznej w tym zakresie i będzie monitorował przebieg projektu.

Poniżej zapraszamy do lektury odpowiedzi oraz pobrania załączników.

Pliki dołączone do odpowiedzi MZ:

Załącznik nr 4 do Umowy – Zakres danych powierzonych Uczestnkowi do przetwarzania

Załącznik nr 4a do Umowy – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych

Załącznik nr 4b do Umowy – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 do Umowy – Formularz dla podmiotu dot. ochrony danych osobowych do wypełnienia

Załącznik nr 6 do Umowy – Wzor klauzuli informacyjnej

Załącznik 6 do Procedury – Wzor umowy dot. udzialu w projekcie

Załącznik nr 8 do Umowy – Wzor protokołu zdawczo-odbiorczego

Załącznik nr 9 do Umowy – Zał. 4 do Umowy darowizny Klauzula informacyjna

Załącznik nr 9 do Umowy – Umowa darowizny