Jedna klawiatura

Cel projektu

Celem projektu „Jedna klawiatura” jest doprowadzenie do tego, żeby lekarz mógł pracować tylko w jednym systemie informatycznym, którego używa do bieżącej obsługi swojej pracy. Obecnie, żeby wypełnić wymogi niezbędnej sprawozdawczości do instytucji publicznych, trzeba odrębnie zalogować się i przekazywać dane do kilkudziesięciu różnych systemów i rejestrów, zestawionych w poniższej tabeli.

 

Link Opis Prowadzony
przez
Oprogramowanie
interfejsowe
Środowisko
testowe
Uwagi
SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji  NFZ  nie  Inny link w każdym OW NFZ 
Portal Świadczeniodawcy  NFZ  tak  Inny link w każdym OW NFZ 
eWUŚ Centralny Wykaz Ubezpieczonych  NFZ  tak  tak   
SIMP System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki  NFZ  nie  nie   
SMPT System Monitorowania Programów Terapeutycznych  NFZ  nie  nie   
AP-DiLO System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego  NFZ  tak  tak   
SNRL System Numerowania Recept Lekarskich  NFZ  nie  nie  Inny link w każdym OW NFZ 
AP-KOLCE Kolejki Centralne  NFZ  tak  tak   
CBE Centralna Baza Endoprotezoplastyk  NFZ  nie  nie   
SSOZ/SSRMZ System Statystyki w Ochronie Zdrowia (d. SSRMZ)  CSIOZ  nie  nie   
P1 Obecnie: e-recepta  CSIOZ  tak  tak   
P2 poza RSK Rejestry medyczne poza RSK  CSIOZ  nie  nie  Zawartość rejestrów można pobrać w formatach XML/XLS/CSV, CSIOZ planuje uruchomić szynę danych dla P2 
P2 RSK Rejestr Systemów Kodowania  CSIOZ  tak  tak  Systemy kodowania są dostępne tylko do odczytu, w takim przypadku uznajemy, że środowisko testowe jest zbędne. 
PUE/eZLA E-zwolnienia  ZUS  tak  nie   
KRN Krajowy Rejestr Nowotworów  CO  tak  tak  Specyfikacja interfejsu dostępna po kontakcie mailem. 
ZLK Zgłoszenie choroby zakaźnej  Sanepid  nie  nie   
ZPA Zgłoszenie patogenu alarmowego  Sanepid  nie  nie   
KPCHZ Karta podejrzenia choroby zawodowej  Sanepid  nie  nie   
Rejestry transplantacyjne Krajowa Lista Oczekujących
Rejestr Przeszczepień
Rejestr Żywych Dawców
Zgłaszanie zdarzeń i reakcji niepożądanych 
MZ  nie  nie   
CRS Centralny Rejestr Sprzeciwów  Poltransplant  nie  nie   
MZ i ZD Sprawozdania MZ i ZD  GUS  nie  nie   
NDL Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu  URPL  nie  nie   
KUI Karty unieruchomienia lub izolacji  Sąd  nie  nie   
NK Niebieska karta  Sąd i policja  nie  nie   
KU, KZ Karta urodzenia, Karta zgonu  Urząd stanu cywilnego  nie  nie   
DK AOTMiT Dane kosztowe AOTMiT  AOTMiT  nie  nie   

 

Bardzo prosimy o przysyłanie uzupełnień, korekt i uwag na adres biuro@piim.org.pl

Historia zmian

Data Opis
2017.09.13 Wersja inicjalna.
2017.12.08 Dla P2 wyróżniono RSK, bo jest web service do tej części rejestrów, dziękujemy CSIOZ za wskazanie błędu i przepraszamy za przeoczenie.
Istnieje interfejs do KRN, dziękujemy firmie medhub za informację.
Dodano AOTMiT, gdzie można jedynie wgrywać pliki CSV.

Działania

Działania, które Izba podejmuje w ramach tego projektu to wysyłanie pism do wszystkich, zidentyfikowanych urzędów, które nie stworzyły otwartych interfejsów, umożliwiających przekazywanie obowiązkowej sprawozdawczości. W takim piśmie, powołującym się na ustawę o informatyzacji państwa, będzie wezwanie do respektowania prawa oraz wniosek o stworzenie odpowiedniego interfejsu wraz z propozycją wsparcia merytorycznego i technicznego.

Efekty

Izba będzie monitorowała udostępnianie odpowiednich interfejsów i prowadziła listę urzędów, do których wysłane zostały pisma, wraz z informacją o postępie prac.

Podstawy prawne

Ustawa o informatyzacji państwa:

Art. 13.
1. Podmiot publiczny używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniających interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

2. Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotem niebędącym organem administracji rządowej:
[…]
2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia w inny sposób:
a) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,

gdzie

oprogramowanie interfejsowe – oprogramowanie umożliwiające łączenie i wymianę danych w komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi;

Krajowe Rady Interoperacyjności:

§ 16. 1. Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne wyposaża się w składniki sprzętowe lub oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących […]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania:

§ 3. 1. Podmiot publiczny sporządza testy akceptacyjne z zachowaniem metodyki prowadzenia projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu odpowiadającej specyfice systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych
[…]
§ 4. 1. Podmiot publiczny, mając na uwadze, aby badanie obejmowało w pełni funkcjonalnoźć oprogramowania testowanego:
[…]
2) zapewnia, nieodpłatnie dla podmiotów uprawnionych, dostęp do oprogramowania testowego
[…]
2. Jeżeli podmiot publiczny wdraża inną wersję oprogramowania komunikacyjnego niż ta, dla której przeprowadzono badanie, to czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wdrożenia tej wersji oprogramowania komunikacyjnego.