↵ powrót do listy


2023-05-23 20:09

Walne Zgromadzenie Członków PIIM – 27.06.2023

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 27 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Luxmed, w Warszawie, ul. Postępu 21C. (Bardzo dziękujemy firmie Luxmed za zaproszenie!)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, wybranie przewodniczącego i protokolanta.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Stwierdzenie ważności Zebrania.

4. Sprawozdanie z działań Zarządu PIIM w 2022 roku.

5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej PIIM w 2022 roku.

6. Sprawozdanie finansowe PIIM za 2022 rok.

7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi PIIM za 2022 rok.

8. Głosowania nad przyjęciem:

    8.1. sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 roku,

    8.2. sprawozdania finansowego PIIM za 2022 rok,

    8.3. absolutorium dla Komisji Rewizyjnej PIIM za 2022 rok,

    8.4. absolutorium dla Zarządu PIIM za 2022 rok.

9. Dyskusja nad uchwałą programową i strategią działania. Przyjęcie 

uchwały programowej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PIIM