↵ powrót do listy


2022-06-04 18:14

Walne Zgromadzenie Członków Izby 29.06.2022

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 29 czerwca 2022 roku o godzinie 12:00 w trybie zdalnym. O szczegółach technicznych powiadomimy w późniejszym terminie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania, wybranie przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie ważności Zebrania.
4. Sprawozdanie z działań Zarządu PIIM w 2021 roku.
5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej PIIM w 2021 roku.
6. Sprawozdanie finansowe PIIM za 2021 rok.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi PIIM za 2021 rok.
8. Głosowania nad przyjęciem:
8.1. sprawozdania z działalności Zarządu w 2021 roku,
8.2. sprawozdania finansowego PIIM za 2021 rok,
8.3. absolutorium dla Komisji Rewizyjnej PIIM za 2021 rok,
8.4. absolutorium dla Zarządu PIIM za 2021 rok.
9. Dyskusja nad uchwałą programową i strategią działania. Przyjęcie
uchwały programowej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd